headerphoto

Stručná informace o slovinské literatuře

Na počátku dlouhé pouti slovinské literatury a kultury stojí tři drobné rukopisy známé jako Frízinské památky (Brižinski spomeniki). Pocházejí z 10. a 11. století, předlohy jsou patrně starší. Jedná se o zpovědní formule, homilii a zpovědní modlitbu ve slovanském jazyce zapsané latinkou. Vznik památek však nesouvisí s působením cyrilometodějské mise, ale s podněty mimoslovanskými (salzburská misie). Jejich nález byl oznámen v Mnichově r. 1807 a pak 1814 Dobrovským. V dalších staletích jsou doloženy jen nepočetné církevní rukopisy. Za zmínku stojí Stičenský rukopis ze 20. let 15. století, zapsaný mj. českým cisterciáckým mnichem.

Trubarův Katechismus
Trubarův Katechismus

Obdobím, kdy slovinská kultura vytvořila další důležitý krok k plně rozvinuté literatuře psané slovinsky, je reformace. Na přelomu let 1550 a 1551 vydává Primož Trubar (1508-1586) první tištěnou knihu ve slovinštině, a sice svůj Katechismus, a krátce na to Abecedarium, tedy cosi jako slabikář, návod, jak rozumět jím vytvořené podobě jazyka. V jeho díle pokračoval Jurij Dalmatin (1547-1589), který roku 1584 vydal celý překlad Bible do slovinštiny. Protestantství se v zemi sice dlouho neudrželo, jen do konce 16. stol., ale poskytlo pevný jazykový fundus, na který barokní autoři mohli navazovat; zejména svým vlasteneckým nadšením polyhistor Janez Vajkard Valvasor (1641-1693), autor historicko-zeměpisného spisu Sláva vévodství Kraňského (Die Ehre des Herzogstum Krain). Náboženský charakter barokní literatury dokládají čtyři knihy kázání, která sepsal Janez Svetokriški.

France Prešeren
France Prešeren

Jazykové obrození se prezentuje řadou sporů o pravopis, ale dává též Evropě význačného slavistu Jerneje Kopitara (1780-1844). Romantismus se ve Slovinsku objevuje počátkem třicátých let v díle France Prešerena (1800-1849). V Souvislostech 1997/1 bylo připomenuto jeho bohémské setkání s Karlem Hynkem Máchou. Prešernovým vrcholným dílem je Znělkový věnec do češtiny skvěle převedený J. Hiršalem.

Po realismu (prozaikové Fran Levstik, Josip Jurčič, Ivan Tavčar ad.), který nijak nevybočuje z témat českého, zdůrazňuje historická, venkovská či didakticky účinná témata, proniká přes hranice slovinská moderna konce století. Je spojena s vystoupením skupiny mladých básníků v čele s Ivanem Cankarem (1876- 1918), Otonem Župančičem (1878-1949), Dragotinem Kettem (1878-1899) a Josipem Murnem-Aleksandrovem (1879-1901). Cankar vzbudil rozruch svou první, dekadentně laděnou sbírkou básní Erotika, poté se však soustředil hlavně na prózu silně těžící z realistické tradice s moderním liberálním duchem a sociálními tóny (Na příkrých stezkách, Dům Marie Pomocné aj.). Kette a Murn zemřeli záhy, aniž vydali ucelenou sbírku, proto se stal klíčovým básníkem moderny Župančič. Měl značný rozhled po literární Evropě a dokázal užitečně vstřebat mnohé podněty, které přinesla soudobá francouzská či německá literatura, zejména civilismus, expresionismus a vitalismus. Řada jeho básní prakticky zlidověla (Hřebíkářská, Duma, Vlakem aj.)

Směrem, který se výrazně uplatnil v atmosféře válečného a poválečného Slovinska, byl expresionismus. Vrcholu dosáhl v básnickém díle Mirana Jarce (1900-1942), Antona Vodnika (1901-1965), Edvarda Kocbeka (1904-1981) a Srečka Kosovela (1904-1926). Termín expresionismus tu byla však značně variabilní, protože spojoval i protichůdné tendence levicového proletářského expresionismu (S. Kosovel, T. Seliškar) i katolicky orientované básníky (bratři A. a F. Vodnikové, E. Kocbek aj.). Meziválečná próza většinou pokračuje v realistických tendencích (Prežihov Voranc, Ciril Kosmač, Ivan Potrč), zřídka je odvážnější (především vynikající historický román Vladimira Bartola Alamut nebo expresionistické prózy Ivana Pregelje, např. Matkova Tinka).

Druhá světová válka a společenské změny v tehdejší Jugoslávii ovlivnily kulturní život po svém. Vzniká řada "partyzánských" či "budovatelských" próz, her i básní. Významný přelom, který odpatetizuje literární tvorbu, přichází až s vystoupením čtyř básníků společnou prvotinou Básně čtyř (Pesmi štirih) r. 1953. Zde sdružení Kajetan Kovič (1931), Ciril Zlobec (1925), Tone Pavček (1928) a Janez Menart (1929-2004) proklamativně vyhlásili návrat k subjektivitě a osobním tématům (tzv. intimismu). Nové impulzy přišly na počátku šedesátých let v souvislosti s debuty Dane Zajce (1929), Gregora Strniši (1930-1987) a Veno Taufera (1933). Inspirují se existencialismem, tématizují úzkost jedince ve vyprázdněném světě, zoufalství z nicoty či odcizení člověka vlastnímu lidství. Lidové motivy, mýtické bytosti a prapůvodní archetypy do tohoto světa přivádí Svetlana Makarovičová (1939). Důraz na jazykovou problematiku klade Niko Grafenauer (1940), plebejství a nespoutanost je charakteristická pro antipoda cizelérství Grafenauerova Tomaže Šalamuna (1941). Nejnovější postmoderní proudy reprezentuje Aleš Debeljak (1961), Alojz Ihan (1961), Uroš Zupan (1963) aj.

Poválečná próza dostala nové podněty v modernismu v díle Lojze Kovačiče (1928- 2004) či Vitomila Zupana (1914-1987). Objevil se vliv existencialismu a francouzského nového románu u Andreje Hienga (1925-1999) nebo Marjana Rožance (1930- 1990). Z žijících autorů došel u nás největší odezvy prozaik a esejista Drago Jančar (1948). Autoři svázaní s regionem, magickým prvky a postupy baladické prózy jsou Feri Lainšček (1959), Marjan Tomšič (1939, Óštrigéca-Čarodějnice, Kukuřičné zrno, které přibližuje situaci v poválečné Jugoslávii včetně politických perzekucí) či Vlado Žabot (1958). Z mladých postmodernistů si získal velké renomé Andrej Blatnik, ale také např. Evald Flisar, Andrej Skubic.