headerphoto

Slovinské regiony

Pokrajine
Slovinské regiony

Dělení malého Slovinska na menší územní celky je mnohem složitější záležitostí, než by se na první pohled mohlo zdát. V zásadě jsou v užívání minimálně čtyři možné modely a každý se používá k jinému účelu a v jiném kontextu. Nejčastěji se lze setkat s dělením podle tzv. historických zemí, které vychází z původních regionů-zemí ještě z doby Rakouska Uherska. Utvářely se ještě jako hraniční hrabství někdejší Svaté říše římské v době vrcholného středověku. Toto dělení fakticky zaniklo po roce 1918, kdy byla jimi napříč položena hranice nových nástupnických zemí Rakouska a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (později Jugoslávie). Jde o Kraňsko, jež se zde tradičně dělí ještě na Goreňsko, Doleňsko a Notraňsko, Bílou krajinu a dále Korutany, Štýrsko, dříve k Zalitavsku patřící Zámuří a region, který ve stávající podobě vznikl teprve po ustálení západní hranice dnešního Slovinska po r. 1945 a přiřknutím území tzv. Zóny B k Jugoslávii (podle Londýnské dohody z r. 1954), tj. Přímoří. Označení Přímoří je pro nás trochu matoucí, neboť nejde jen o území v blízkosti moře, ale podél celé západní hranice od moře přes Kras, Goricko a Vipavsko a přes celé slovinské Posočí až po Bovec a Trentu v alpských údolích.

Regiony
Regiony

Další typ dělení respektuje zeměpisné specifičnosti země. Není zdaleka tak ustálený, jako dělení podle historických zemí a v různých geografických dílech doznalo různých úprav a změn. Pobrežní část Přímoří, někdy také označovaná jako slovinská riviéra, s velmi hustým osídlením, přechází v členitou Istrii s malými vesničkami (Sveti Peter, Hrastovlje, Krkavče aj.), s typickými kamennými domy s nízkými střechami. Tuto oblast od zbytku země odděluje terénní zlom u obce Črni kal, kde začíná Kras. Ten se geologicky táhne jak na západ do Itálie, tak ještě hluboko do slovinského vnitrozemí, do Notraňska i Doleňska, kde se lze s krasovými jevy setkat rovněž. Hornatá oblast v předhůří Alp je pak označována jako Goricko. Členité Štýrsko lze rozdělit na rovinaté Podráví a Pomuří, Dolní Posáví (Kozjansko, Posotlí), hornické Zasáví, Savinjsko s pohořími Pohorje a Posávská vrchovina.

Třetí dělení vychází z politického pohledu na správu země a vznikl vlastně teprve po vyhlášení samostatnosti Slovinska r. 1991. V dalších letech byl však ještě několikrát upravován, je upravován dodnes a patrně ještě může doznat některých změn. Jde o systém dělení na malé samosprávné územní jednotky, zvané občiny. Od r. 2006 se jejich počet ustálil na 210. Slovinci žádné jiné vyšší územně správní celky nemají.

Mapa slovinských statistických regionů, zdroj: www.stat.si

Poslední fungující dělení země vzniklo z potřeby reagovat na požadavky Evropské unie a utvořit větší krajové celky, které se stanou tzv. statistickými regiony EU (tzv. regiony NUTS). Těch bylo ustanoveno 12: Pomuří, Podráví, Korutany, Savinjsko, Zasáví, Dolní Posáví, Jihovýchodní Slovinsko, Centrální Slovinsko, Goreňsko, Notraňsko a Kras, Goricko a Pobřeží.

Od počátku přístupových rozhovorů o přistoupení Slovinska do EU se slovinskou politikou táhne diskuze o faktickém rozdělení země do krajů, jak to známe např. od nás. Fakt, že se slovinští politici dosud na žádném způsobu krajového uspořádání neshodli, odráží skutečnost, že jsou s funkčností stávajícího systému občin v zásadě spokojení. Sám systém se jeví jako funkční a reálná potřeba po mezistupni krajů - navzdory probíhajícím diskusím - nenastala.